Politika društvenog ponašanja Vitastiq-a

Pozdravljamo Vaše angažovanje na Vitastiq-ovoj Facebook stranici. Namera ove stranice je da komunicira sa Vitastiq-ovim fanovima i prijateljima, kao i drugim preduzećima, subjektima ili zainteresovanim licim.

Slobodno pošaljite komentare, pitanja i nedoumice, ali imajte na umu da je to moderirana online diskusija, a ne javni forum. Vitastiq zadržava pravo da briše komentare koji sadrže vulgarni jezik, lične napade bilo koje vrste ili komentare koje smatramo uvredljivim ili omalovažavajućim.

Vitastiq takođe zadržava pravo da briše komentare koji:

  • Sadrže neželjene poruke, reklamu, traženje ili usmeravanje linkova ka drugim sajtovima;
  • Su ponovljeni postovi istog sadržaja;
  • Očigledno su izvan teme ili su nepristojni;
  • Su nepristojni, vulgarni ili seksualno eksplicitni. Ovo uključuje maskirane reči (***), akronime, i skraćenice;
  • Su lančane poruke, piramidalne šeme ili lažne ili obmanjujuće poruke;
  • Promovišu određene usluge, proizvode ili političke organizacije ili kampanje;
  • Krše autorska prava ili zaštitne znakove;
  • Zagovaraju ilegalne aktivnosti;
  • Krše bilo koja pravila Vitastiq-a.

Napominjemo da komentari izraženi na ovom sajtu ne odražavaju mišljenja i zvanični stav Vitastiq-a.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis