Uslovi korišćenja

1) Opšte odredbe

Vitastiq d.o.o.,  Zagreb, Hravtska i Aksennt Co doo, Beograd, Srbija (u daljem tekstu: Vitastiq) obezbeđuju online servis preko web strane www.vitastiq.com , kao i servis kroz Vitastiq aplikaciju za android i IOS platforme (u daljem tekstu: Vitastiq mobilna aplikacija). Usluga uključuje pružanje informacija, upravljanje sadržajem i webshop. Za potrebe ovih uslova i uslova korišćenja, dostupne su sve“ Vitastiq web stranice”  www.vitastiq.com i www.shop.vitastiq.com domeni. Ove Odredbe i Uslovi korišćenja definišu uslove koji se odnose na korišćenje Vitastiq mobilne aplikacije, web site i njihove servise od strane Krajnjih Korisnika.

Korišćenjem i pristupanjem ovim Vitastiq web stranicama i mobilnim aplikacijama (osim nakon prvog čitanja ovih uslova korišćenja), krajnji korisnici potvrđuju da su pročitali i shvatili Odredbe i Uslove korišćenja, da su upoznati sa istim i da se potpuno slažu sa navedenim uslovima, kao i da su saglasni da koriste Vitastiq web stranice i mobilnu aplikaciju u skladu sa istim.

Krajnji Korisnik je upoznat sa činjenicom da su povremeni prekidi, greške u dostupnosti i/ili prekidu rada servisa (za potrebe rutinskog održavanja i slično) ili događaji više sile mogući, i da Vitastiq doo ili Aksennt Co doo neće biti krivi za bilo kakav gubitak podataka koji se može pojaviti tokom online prenosa podataka. Krajnji Korisnik se slaže i prihvata da zbog navedenih razloga pristup Vitastiq web stranicama i mobilnim aplikacijama može biti poremećen, privremeno nedostupan ili zaustavljen.

Informacije na Vitastiq web sajtu mogu sadržati izvesne tehničke ili tipografske greške. Vitastiq ne izjavljuje ili garantuje , eksplicitno ili implicitno, da je sadržaj njegove aplikacije i web stranica i/ili povezanih sajtova kompletan ili ažuriran; da mobilna aplikacija i web strane i/ili povezani sajtovi neće izazvati nikakvu štetu korisnicima; da će mobilna aplikacija i web strane i/ili povezani sajtovi uvek biti dostupni; ili da isti neće izazvati štetu Korisnicima ili trećim licima. Svako se izrazito slaže da koristi ove aplikacije na sopstvenu odgovornost i odgovoran je za moguće troškove vezane za održavanje ili popravku računske opreme. Sve garancije na ovim stranama odnose se isključivo na proizvode ili usluge koje nudi Vitastiq.

Vitastiq zadržava pravo da izmeni ili onemogući Vitastiq mobilnu aplikaciju i web strane u bilo kojem momentu, uključujući bez ograničenja sadržaj, period dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Vitastiq je ovlašćen da prestane sa objavljivanjem bilo kojeg dela/vrste informacije kao i da modifikuje ili onemogući bilo koji način prenosa podataka, kao i da menja brzinu prenosa podataka ili bilo koje njene gruge karakteristike. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodne najave. Vitastiq može takođe u bilo koje vreme uvesti poboljšanja i/ili izmene svojih proizvoda i/ili programa opisanih u datim informacijama bez prethodnog obaveštenja. Ako Krajnji Korisnik ne prihvati Odredbe i Uslove korišćenja, biće uzdržan od daljeg korišćenja Vitastiq mobilne aplikacije i web strana.

Vitastiq zadržava pravo da u bilo kojem trenutku revidira odredbe i uslove korišćenja, kao i da onemogući pristup mobilnoj aplikaciji i web stranama bez prethodne najave.

2) Promena uslova korišćenja

Vitastiq zadržava pravo da u bilo kojem momentu, ako je potrebno, otkaže ili izmeni bilo koji od gore navedenih uslova korišćenja i/ili izjavu o poverljivosti podataka. Svaka izmena ili prekid Odredbi i Uslova korišćenja će stupiti na snagu odmah u trenutku objavljivanja na sajtu. Bilo kakva upotreba ovog web sajta od strane Krajnjeg Korisnika, nakon takvog objavljivanja shvatiće se kao prihvatanje ovih promena.
Korisnik je dužan da periodično ponovo pročita Uslove korišćenja da bi se upoznao sa ažuriranjima. Ako korisnik koristi web stranicu nakon  izmene Uslova pružanja usluga, smatra se da je upoznat sa svim izmenama, razume ih i potpuno ih prihvata. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu izazvanu Korisnicima ili trećim osobama koja je rezultat takvih promena.

3) Ponašanje Krajnjeg Korisnika

Vitastiq mobilna aplikacija i web stranice koje se nalaze u ovom domenu su privatna svojina Vitastiq-a.
Sva uzajamna interakcija koja se odvija kroz ove web stranice i mobilnu aplikaciju mora biti u skladu sa Odredbama i Uslovima korišćenja i Korisnik je dužan da sve aktivnosti koje se odnose na korišćenje ovih web stranica i mobilnih aplikacija budu u skladu sa svim zakonskim regulativama.

Zabranjeno je objavljivati, koristiti, prenositi, slati ili razmenjivati bilo koji materijal ili sadržaj koji narušava ili ugrožava privatnost, vulgarni sadržaj ili sadržaj koji se smatra nepoželjnim u normalnoj komunikaciji iz nekog drugog razloga, sadržaj koji kompromituje i/ili krši prava drugih, posebno takav materijal ili sadržaj koji je po svojoj prirodi ilegalan, kompromitujući, uvredljiv, pogrdan, krši važeće zakonske propise države, a posebno nezakonite, lažne ili neistinite, obmanjujuće, uvredljive, vulgarne, opscene, preteće, uznemirujuće, rasističke ili šovinističke sadržaje, sadržaje koji krše prava intelektualne svojine trećih lica, sadržaj kroz koji se lične informacije otkrivaju na neovlašćen način ili koji krše prava ličnosti trećih osoba ili drugih korisnika, i druge neprikladne sadržaje, kao i sadržaje koje mogu izazvati štetu Vitastiq-u  i njegovim povezanim kompanijama, drugim korisnicima ili trećim stranama, uključujući, između ostalog, sadržaje koji traže od drugih da učestvuju u kriminalnim ponašanju koje podrazumeva građansku odgovornost ili na neki drugi način krši bilo koji zakon.

4) Intelektualna svojina

Ove web stranice i mobilne aplikcije sadrže material zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakom ili dizajnom, druge informacije zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući bez ograničenja tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i čitav sadržaj web stranica, u skladu sa zakonima države. Vitastiq ima ekskluzivno pravo da koristi sav materijal (tekstove, fotografije, slike, crteže, audio i video materijal, i drugo), zaštićene simbole proizvoda i usluga (zaštitni znak), logotipe i druge sadržaje koji se nalaze na web stranicama ili se isti koriste na osnovu izričite prethodne saglasnosti vlasnika relevantnog autorskog prava, žiga i/ili dizajna. Vitastiq je registrovana trgovačka marka kompanije Vitastiq i sva prava koja se odnose na ovaj zaštitni znak su stoga izričito rezervisana. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi drugi zaštitni znakovi koji se pojavljuju u sistemu smatraju se intelektualnom svojinom njihovih vlasnika. Vitastiq je vlasnik autorskih prava u vezi sa izborom, koordinacijom, objavljivanjem i unapređivanjem takvog sadržaja, kao i pravima vezanim za originalni sadržaj.

Kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reprodukcija, izmena, revizija, prenos, povezivanje, dubinsko povezivanje, kreiranje izvedenih reči ili promena ovih web strana i mobilnih aplikacija i na neki drugi način koji nije izričito dopušten Opštim uslovima bez eksplicitne pisane saglasnosti  Vitastiq-a je strogo zabranjen! Svako kršenje ovih Uslova i Odredbi može dovesti do kršenja autorskih prava, prava robne marke ili bilo koje druge vrste prava intelektualne svojine, može dovesti do pokretanja građanskih, komercijalnih i/ili kriminalnih i/ili prekršajnih postupaka protiv kršitelja.

Vitastiq dozvoljava svojim Korisnicima da koriste preuzeti materijal i objavljuju isti u novinama, magazinima i elektronskim medijima ekskluzivno u promotivne, uredničke i informativne svrhe.

Prvobitnost prenesenog sadržaja mora biti zadržana. Promena izvornog značenja i celovitosti izvornog sadržaja (skraćivanjem tekstova u svrhu uređivanja ili omogućavanjem slobodnog tumačenja izvornog sadržaja) neće biti dopuštena u svrhu izbegavanja mogućih nesporazuma u vezi s dokazivanjem porekla određenog dela informacije ili utvrđivanja (ne) prihvatljivog stepena slobodnog tumačenja sadržaja.

Fotografije i video materijali koji se koriste u svrhu tutorijala moraju uključivati naznaku koja potvrđuje  Vitastiq kao izvor.

Krajnji Korisnici mogu da preuzmu, štampaju i čuvaju materijal zaštićen autorskim pravima za svoje potrebe. Upotreba i štampanje materijala sa Vitastiq web stranica i mobilne aplikacije je dozvoljena ako je namenjena isključivo za informativne, lične i nekomercijalne svrhe.

Krajnji Korisnik pristaje da ne postavlja, objavljuje ili na bilo koji drugi način stavlja na raspolaganje na ovim web stranicama i mobilnim aplikacijama materijale koji su predmet autorskog prava, prava robnih marki ili drugih prava intelektualne svojine bez izričitog odobrenja vlasnika relevantnog prava. Krajnji Korisnik je isključivo i jedino odgovoran za štetu koja može nastati zbog kršenja autorskih prava, neovlašćenog korišćenja zaštićenih znakova ili kršenja drugih prava intelektualne svojine ili drugih problema koji mogu nastati u vezi sa objavljivanjem takvih materijala.
Vitastiq ne preuzima obavezu da obavesti Krajnjeg Korisnika ili da mu pomogne da utvrdi da li je određeni materijal podložan autorskim pravima ili ne.

Postavljanjem materijala na bilo koji od javno dostupnih delova ovih web stranica i mobilnih aplikacija, Krajnji Korisnik izjavljuje i garantuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je vlasnik prava nad takvim materijalom i izričito odobrava Vitastiq-u trajno, neopozivo i isključivo pravo da koristi, objavljuje, kopira, reprodukuje, modifikuje, prilagođava, prevodi i/ili distribuira takav materijal (delimično ili u celosti) celom svetu, bez nadoknade i vremenskih ograničenja. Krajnji Korisnik, takođe daje pravo drugim Krajnjim Korisnicima pravo na pristup, pregled, čuvanje ili reprodukciju takvog materijala za sopstvenu upotrebu.

Odredbe i Uslovi navedeni u ovom poglavlju će se podjednako primenjivati na Vitastiq, njegove podružnice, povezane kompanije i pružaoce usluga trećih strana i licenciranih kompanija, i svaka od njih ima pravo da direktno i u svoje ime izvrši ove Odredbe i Uslove.

5) Izjava o garanciji i odricanje od odgovornosti

Krajnji Korisnik se izričito slaže da koristi ove web stranice i mobilnu aplikaciju na vlastitu odgovornost.  Vitastiq, njegove podružnice, matične kompanije ili bilo ko od njihovih zaposlenih, agenata, pružaoca usluga ili licenciranih kompanija ne garantuju da korišćenje ovih web stranica neće biti prekinuto ili da će biti bez grešaka; i neće preuzeti odgovornost za (i) bilo kakve posledice koje proizilaze iz korišćenja ovih web stranica ili (ii) tačnosti, pouzdanosti sadržaja ili bilo koje informacije, usluge ili dobra koje su obezbeđene preko ovih web stranica.

Ovo Odricanje od odgovornosti se odnosi na sva direktna ili indirektna oštećenja ili moguće povrede uzrokovanje lošim karakternim karakteristikama, greškom, propustom, prekidom, brisanjem, kvarom ili  kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskom virusu, prekidu komunikacije, krađom, uništenjem ili neovlašćenom pristupu, izmenom ili neovlašćenom upotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, zanemarivanjem ili bilo kojim drugim činom. Krajnji Korisnik izričito potvrđuje da Vitastiq neće biti odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili nezakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica i da će Krajnji Korisnik biti potpuno odgovoran za rizik od mogućeg oštećenja.

Vitastiq ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice koje je uključeno u kreiranje, produkciju ili distribuciju ovih web stranica i mobilnih aplikacija, ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati upotrebom ili nemogućnošću korišćenja web stranice. Krajnji Korisnik izričito potvrđuje da se Odredbe i Uslovi navedeni u ovom poglavlju odnose na kompletan sadržaj ovih web stanica.
Pored gore navedenih Uslova i Odredbi, Vitatsiq, holding kompanija, njene podružnice, dobavljači informacija ili partneri koji su odgovorni za održavanje sadržaja neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo kakvu grešku, netačnost ili drugi nedostatak, neprikladnost ili neoriginalnost informacija sadržanih na ovim web stranicama ili u mobilnoj aplikaciji, ili za bilo kakvo kašnjenje ili prekid prenosa informacija do krajnjeg korisnika, kao i bilo kakvih potraživanja ili gubitaka koji mogu nastati iz istog. Nijedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakve tvrdnje ili gubitke trećih strana, uključujući i izgubljene profite.

Vitastiq neće biti odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik ili neovlašćeni korisnik može objaviti na ovim web stranicama i mobilnoj aplikaciji. Svaki objavljeni sadržaj koje je ili se može smatrati neprikladnim Vitastiq može u svakom trenutku ukloniti. Vitastiq zadržava pravo da menja, prilagođava, modifikuje, briše ili uklanja bilo koji sadržaj koji smatra neprikladnim. Vitastiq neće biti odgovoran nikome za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu ili posledičnu štetu nastalu korišćenjem ovih ili drugih web stranica, uključujući bez ograničenja gubitak profita, prekid rada, gubitak programa ili drugih podataka u toku obrade i drugo, čak iako je o tome pismeno obavešten.

Vitastiq namerava da koristi imena, logotipe, simbole, taštitne znakove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na web stranicama Vitastiq-a isključivo u oblastima za koje je ovlašćen na osnovu registracije trgovačke marke, licence ili na neki drugi način. Radi izbegavanja sumnje, Vitastiq ovim izjavljuje i garantuje da kompanija neće koristiti imena, logotipove, žigove ili bilo koji drugi zaštićeni sadržaj u oblastima za koje nije ovlašćena, kao i da kompanija neće dostavljati i li nuditi proizvode i/ili usluge koje sadrže takve zaštićene sadržaje. Korišćenje zaštićenog sadržaja na web stranicama Vitastiq-a je u suprotnosti sa ovim Odredbama i Uslovima i neovlašćeno korišćenje istih je strogo zabranjeno.

6) Kontrola

Vitastiq će imati pravo, ali ne i obavezu, da kontroliše sadržaj koji se nalazi na ovim web stranicama i mobilnim aplikacijama u bilo kom trenutku, uključujući bilo koje chat aplikacije i forume  koji bi se mogli nalaziti u okviru ovih web stranica, kako bi se osiguralo poštovanje ovih odredbi i uslova korišćenja, kao i sva druga pravila koja je propisao Vitastiq ili bilo koji drugi važeći zakom, propis ili neki drugi akt. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, Vitastiq zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, ukloni bilo koji materijal koji je u suprotnosti sa ovde definisanim pravilima ili ako utvrdi da je određeni materijal upitnog karaktera iz nekog drugog razloga. Vitastiq neće biti dužan da odgovori na interaktivni sadržaj.
Vitastiq ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost informacija koje pruža. Primalac informacija će koristiti takve informacije na sopstvenu odgovornost. Vitastiq ne daje nikakve garancije da će se svi prijavljeni problemi rešiti korišćenjem informacija koje je dostavio Vitastiq. Dostava informacija od strane Vitastiq-a ne povlači za sobom davanje autorskih ili patentnih licenci, niti licenci za druge vrste intelektualne svojine.

7) Privatnost

Krajnji Korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili druge metode za slanje poruka ili za međusobnu komunikaciju (u daljem tekstu: Zajednice) javne, a ne privatne prirode i da stoga zaposleni u Vitastiq-u mogu kontrolisati komunikaciju između Krajnjih Korisnika bez njihovog znanja ili izričite dozvole.
Vitastiq neće kontrolisati i/ili autorizovati takav sadržaj, poruke ili informacije koje se mogu naći u bilo kojoj Zajednici i stoga neće biti odgovoran za bilo kakve radnje koje proizilaze iz učešća krajnjeg korisnika u bilo kakvoj Zajednici, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

8) Poverljivost podataka

Vitastiq ne želi da prima bilo kakve poverljive ili vlasničke informacije od Korisnika putem web stranica Vitastiq. Sve informacije ili materijali koji se šalju Vitastiq-u će se smatrati  NEPOVERLJIVIM. Slanjem bilo koje vrste informacija ili materijala Vitastiq-u, Krajnji Korisnik odobrava Vitastiq-u neograničenu i neopozivu licencu za korišćenje, kopiranje, prezentovanje, aktiviranje, modifikovanje, prenos i distribuciju takvog materijala ili informacija, i slaže se da Vitastiq može slobodno da koristi bilo koju ideju, koncept, znanje ili tehniku za bilo koju svrhu. Međutim, Vitastiq neće objaviti ime Korisnika ili na neki drugi način objaviti činjenicu da je određeni korisnik dostavio određenu materijalnu ili drugu informaciju kompaniji osim ako Vitastiq: (a) dobije dozvolu Korisnika da koristi njegovo ime; (b) pošalje prethodno obaveštenje Korisniku obaveštavajući ga da će materijal ili neke druge informacije dostavljene na određeni broj web stranica i mobilnih aplikacija biti objavljene ili na neki dugi način korišćene zajedno sa imenom Korisnika; ili (c) je dužan da učini to po Zakonu.

Svaka vrsta komunikacije koju dostavi Krajnji Korisnik smatraće se nepoverljivom. Ako određene web stranice omogućuju objavljivanje komunikacija koje će Vitastiq smatrati poverljivim, to će biti navedeno na relevantnim web stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na ovim web stranicama ili mobilnoj aplikaciji, Krajnji Korisnik odobrava Vitastiq-u pravo da koristi takve komentare, poruke ili informacije u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koje druge pravne svrhe.

Materijal koji je poslat ili stavljen na raspolaganje putem ovih web stranica nije i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnom ili poverljivim. Davanjem materijala preko Vitastiq-ovih web stranica, Krajnji Korisnik je ovlastio Vitastiq i/ili njegove povezane kompanije da takav materijal koriste neograničeno za bilo koju svrhu, uključujući kopiranje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili neku drugu upotrebu, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

9) Naknada štete

Krajnji Korisnik je saglasan da Vitastiq, holding društvo, njegove podružnice, odgovorna lica, zaposleni i agenti budu zaštićeni od svih zahteva za naknadu štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja koji mogu nastati upotrebom ovih web stranica i mobilne aplikacije od strane Krajnjeg Korisnika.

10) Sadržaj treće strane

Vitastiq, kao i svi drugi pružaoci internet usluga (ISP), je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pružaju treća lica i Krajnji Korisnici. Sva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, druge informacije ili sadržaji koje su objavile treće strane, uključujući pružioce javnih informacija ili bilo koji sadržaji Krajnjih Korisnika koji potiču od određenih autora ili distributera, a ne od Vitastiq-a. Ni Vitastiq, ni bilo koji drugi dobavljači informacija ne garantuju tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, njegovog prodajnog potencijala ili adekvatnosti za bilo koju specifičnu upotrebu.
Vitastiq neće odobravati informacije dostupne na web stranicama i mobilnim aplikacijama koje predstavljaju mišljenje ili rejting određenog dobavljača informacija, Krajnjeg Korisnika ili nekog drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s Vitastiq-om i stoga neće biti odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, saveta ili izjave objavljene na web stranicama od strane osobe koja nije ovlašćeni zaposleni Vitastiq-a ili koja ne postupa u skladu sa svojom službenom dužnošću. Vitastiq ni pod kojim uslovima neće preuzeti odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja proističe iz činjenice da se Krajnji Korisnik oslonio na informacije dobijene putem ovih web stranica. Isključiva je odgovornost Krajnjeg Korisnika da proceni tačnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, pregleda, saveta ili bilo kojeg drugog sadržaja dostupnog na ovim web stranicama.

Vitastiq-ove web stranice i mobilne aplikacije mogu sadržavati linkove na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružaoci usluga. Ovi linkovi su dati  isključivo u praktične svrhe, a ne kao Vitastiq-ova potvrda sadržaja na takvim web stranicama trećih lica i Vitastiq izričito poriče bilo kakvu vezu sa sadržajem ili tačnošću materijala sadržanih na web stranicama trećih strana. .

11) Rešavanje sporova

Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Odredbama i Uslovima podležu Zakonu o civilnim obavezama.

Stranke će pokušati rešiti sve sporove koji proizlaze iz ovih Uslova i Odredbi mirnim putem. Svi sporovi i zahtevi koji mogu nastati korišćenjem ovih web stranica i mobilne aplikacije, u vezi s ovim Uslovima i izvršenjem istih, rešavati pred nadležnim sudom u Zagrebu u skladu sa hrvatskim pravom.

Ako ste rezident EU, možete koristiti on line platformu Online Dispute Resolution za rešavanje sporova na mreži kako biste pokušali doći do vansudske nagodbe. Možete ga koristiti samo ako živite u EU i trgovac ima sedište u EU.

12) Period važenja Odredbi i Uslova korišćenja

Ove Odredbe i Uslovi korišćenja stupaju na snagu 14. aprila 2015. i nastaviće da se primenjuju dok Vitastiq ne odluči da ih povuče.

13) Uslovi prodaje

Pgledajte  Uslove prodaje

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis